saciki

Время приготовления:
15

Вкусы:
podliva k golybcam

Ингридиенты:

  • 1-dlinij ogyrez.
  • 250 ml smetani.gystoj
  • chisnok povkysy.
  • solj povkysy.
  • zeleni kto lubit.
  • chornij perec po vkysy.

Похожее блюдо:
Клубничный уксус

Способ приготовления:

  • berete ogyrec propyskaete cherez terky.sok ot ogyrca nado yberat potomy chto saciki on sam po sebe dolgen bitj gystim.
  • I natertij ogyrec v misky.B ety ge misky dobavte smetany.Chistim chisnok davim cherez davilky.toge v misky toljko teper zelen-sol-chernij perez.
  • Prietnogo Apitita.